ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดสระแก้ว : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด สระแก้ว


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 

ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างาม  น้ำตกสวย 
                 มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย - เขมร
 
สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดและโบราณวัตถุที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต ให้แก่คนรุ่นหลัง
          นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ยังมีแท่งดินประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีรูปลักษณะแปลกตา
สุดชายแดนอรัญประเทศสระแก้วเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน
           สระแก้วเป็นจังหวัดที่74 ของประเทศไทย เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และในปี พ.ศ.2476 เมื่อมีการยกเลิกระบบเทศาภิบาล ปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536
          จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ตำบลเขาสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละ- ทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองที่นับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่างๆ ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย เขารัง และช่องสระแจง เป็นต้น โดยเฉพาะจารึกรูปอักษรปัลลวะที่ปรากฏในบริเวณปราสาทเขาน้อยเขตอรัญประเทศซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180
          นอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน เช่น จารึกพบที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมอีก 2 หลัก ซึ่งในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาทสด๊กก๊อกธมได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ 1 ได้กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้นำศิลาจารึกมาปักไว้ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เพื่อประกาศห้ามเรียกข้าของเทวสถานแห่งนี้ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถานได้บำรุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด๊กก๊อกธมนี้ตลอดไป ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งก็ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้จนสำเร็จพร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรมและศาสนาเป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้สามารถบ่งบอกให้เราทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักรขอมโบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่งนี้ เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่มีคุณค่าเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง
          จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5127
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5125
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โทร. 0 3723 1016
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ โทร. 0 3723 1131
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5066-7
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3724 2362
สถานีตำรวจภูธร อ.ตาพระยา โทร. 0 3726 9111
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 0 3724 1017
สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1507-8
สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1111
สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ โทร. 0 3723 1203
โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร. 0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ โทร. 0 3723 3075-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร. 0 3724 2532, 0 3724 1011-2,
โทร. 0 3724 3018-20
โรงพยาบาลตาพระยา โทร. 0 3726 9009, 0 3751 0252
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1108-9
โรงพยาบาลคลองหาด โทร. 0 3751 2258-61
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร. 0 3751 1272

 
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 8
http://www.tat8.com/
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
คู่มือไหว้พระศักดิ์สิทธิ์แดนธรรมะ 66 วัด
http://www.tat8.com/thai/news/greet.htm
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลอำเภอคลองหาด
http://www.klonghad.com/


กรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


   ภูเขา | ทะเล | น้ำตก | อื่นๆ | ทั้งหมด
::. สถานที่แนะนำจังหวัด สระแก้ว

อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ปราสาทเขาโล้น

ละลุ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ประตูชัยอรัญประเทศ

ตลาดปอยเปต

ตลาดโรงเกลือ หรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก

ปราสาทเมืองไผ่

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัดอนุบรรพต ( เขาน้อย)
ดูทั้งหมด  

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.